bilgi@burhaneray.com +90 212 644 02 01

 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR

7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 2)

 

(03 Haziran 2017 Tarihli ve 30085 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 27/5/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (Kanun) 5 inci maddesinin (madde) uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

(2) 7020 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 27/5/2017 tarihi itibarıyla mücbir sebep süresi iki yılı aşmış Van İlinin tamamı, Ağrı İli Patnos ve Bitlis İli Adilcevaz İlçelerinde mücbir sebep hâlinin sonlandırılması, vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilmesi ile ödeme sürelerine ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Mücbir sebep hâlinin sona ermesi

MADDE 3 – (1) 23/10/2011 tarihinde Van İlinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Van İli ile Ağrı İlinin Patnos ve Bitlis İlinin Adilcevaz İlçelerindeki tüm mükellefler için 23/10/2011 tarihinden başlamak üzere Bakanlığımızca mücbir sebep hâli ilan edilmiş ve mücbir sebep kapsamındaki mükellefler için, 23/10/2011 tarihinden itibaren verilmesi gereken tüm vergi beyannameleri ile bildirimlerinin verilme ve ödeme süreleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar uzatılmıştır.

(2) Maddenin birinci fıkrasında “Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilmiş ve mücbir sebep süresi iki yılı aşmış yerlerde, mücbir sebep hâli devam eden mükelleflerin mücbir sebep hâli bu Kanunun yayımlandığı ayın son günü itibarıyla sona erer.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, Bakanlığımızca Van İlinin tamamı, Ağrı İli Patnos ve Bitlis İli Adilcevaz İlçelerinde 23/10/2011 tarihi itibarıyla ilan edilen mücbir sebep hâli, mücbir sebep hâli devam eden tüm mükellefler bakımından, Kanunun yayımlandığı ayın son günü olan 31/5/2017 tarihinde herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın kendiliğinden sona ermiştir.

Vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilmesi

MADDE 4 – (1) Maddenin ikinci fıkrasında, “Mücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen; beyanname ve bildirimler bu Kanunun yayımını izleyen üçüncü ayın sonuna kadar verilir, geçici vergi beyannameleri, mükellef bilgileri bildirimleri ve kesin mizan bildirimleri verilmez…” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme göre, mücbir sebep hâlinin ilan edildiği 23/10/2011 tarihinden mücbir sebep hâlinin sona erdiği 31/5/2017 tarihine kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin Kanunun yayımını izleyen üçüncü ayın sonu olan 31/8/2017 tarihine kadar ilgili beyanname ve bildirimin ait olduğu her bir dönem itibarıyla ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, mücbir sebep süresi içerisine rastlayan geçici vergi beyannameleri (2011 yılı üçüncü ve 2017 yılı birinci geçici vergi dönemleri dâhil), mükellef bilgileri bildirimleri ve kesin mizan bildirimleri verilmeyecektir.

(2) 31/8/2017 tarihine kadar verilmesi gerektiği halde verilmeyen beyanname ve bildirimlerle ilgili olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde gerekli takdire/incelemeye sevk işlemleri gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemler neticesinde tarh edilen vergiler ve/veya kesilen cezalarla ilgili olarak madde hükümleri çerçevesinde taksitlendirme imkânı bulunmadığı tabiidir.

Örnek 1: Van Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi Bay (A) Bakanlığımızca 23/10/2011 tarihinde ilan edilen mücbir sebep hâli nedeniyle vermediği 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 takvim yıllarına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri ile aylık dönemler itibarıyla (2016 yılı hariç) katma değer vergisi beyannamelerini 11/8/2017 tarihinde bağlı olduğu vergi dairesine vermiştir. Bununla birlikte Bay (A), 2016 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile aynı yıla ilişkin KDV beyannamelerini (12 adet) 31/8/2017 tarihine kadar vergi dairesine vermemiştir.

2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 takvim yıllarına ilişkin verilen yıllık gelir vergisi beyannameleri ile aynı yıllara ilişkin aylık dönemler halinde verilen KDV beyannamelerine istinaden tahakkuk eden vergiler, maddede belirtilen şekilde taksitlendirilecektir. Diğer taraftan, kanuni süresinde verilmeyen 2016 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile aynı yıldaki dönemlere ilişkin verilmeyen KDV beyannameleriyle ilgili olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde cezalı tarh işlemleri yapılması neticesinde ortaya çıkan vergi, gecikme faizi ve cezaların madde kapsamında taksitlendirilmesi mümkün değildir.

Ödemelerin yapılması

MADDE 5 – (1) Maddenin ikinci fıkrasında, “…Tahakkuk eden vergilerin vadesi beyanname ve bildirim verme süresinin son günü kabul edilir ve ilk taksiti 2018 yılının Ocak ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde otuz eşit taksitte ödenir. Bu şekilde ödenen vergilere herhangi bir zam, faiz, katsayı uygulanmaz…” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, verilen beyanname ve bildirimlere ilişkin olarak tahakkuk eden vergilerin vadesi 31/8/2017 tarihi olacak ve ilk taksiti 2018 yılının Ocak ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde otuz eşit taksitte ödenecektir. Madde hükmüne göre ödenen bu vergilere herhangi bir zam, faiz, katsayı uygulanmayacaktır.

Söz konusu taksitlendirme işlemi için mükelleflerden herhangi bir başvuru alınmayacak olup bu işlem vergi dairesi tarafından re’sen yapılacaktır.

Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen tutarlar

MADDE 6 – (1) Maddenin üçüncü fıkrasında, “Bu maddeye göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu takdirde süresinde ödenmeyen tutarlar, ikinci fıkrada belirtilen vade tarihinden itibaren gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Bu madde uyarınca vadesinde ödenmesi öngörülen taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 Türk Lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu madde hükmü ihlal edilmiş sayılmaz.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek şartıyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, madde hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacak ve ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla madde hükümlerinden yararlanılacaktır.

Örnek 2: Van Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi Bay (B) mücbir sebep hâli nedeniyle vermediği tüm beyanname ve bildirimlerini bağlı olduğu vergi dairesine vermiş, tahakkuk eden vergiler ilgili vergi dairesince ilk taksiti 2018 yılının Ocak ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde otuz eşit taksite bölünmüştür. Bay (B) 2018/Ocak, 2018/Mart, 2018/Mayıs ve 2018/Temmuz taksitlerini süresinde ödemekle birlikte 2018/Eylül ve 2018/Kasım taksitlerini ödememiştir.

Bu durumda Bay (B) 2018/Eylül ve 2018/Kasım taksit tutarlarını, otuzuncu taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödemesi durumunda bu madde hükümlerinden yararlanacaktır.

(2) Madde kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden;

– İlk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,

– Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,

– Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi,

hallerinde madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Bu takdirde süresinde ödenmeyen tutarlar, maddenin ikinci fıkrasında belirtilen vade tarihi olan 31/8/2017 tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

Örnek 3: Erciş Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi Bayan (C) mücbir sebep hâli nedeniyle vermediği tüm beyanname ve bildirimlerini bağlı olduğu vergi dairesine vermiş, tahakkuk eden vergiler ilgili vergi dairesince ilk taksiti 2018 yılının Ocak ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde otuz eşit taksite bölünmüştür. Bayan (C) 2018 yılındaki tüm taksitlerini süresinde ödemekle birlikte 2019/Mayıs, 2019/Temmuz ve 2019/Eylül taksitlerini ödememiştir.

Bu durumda, Bayan (C)’nin bir takvim yılında ikiden fazla taksiti süresinde ödememesi nedeniyle maddeden yararlanma hakkı sona erecek, ancak daha önce ödediği taksitler için madde hükümlerinden yararlanacaktır. Bu takdirde, 2019/Mayıs taksiti dâhil olmak üzere sonraki taksitler, vadeleri 31/8/2017 tarihi esas almak suretiyle hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilecektir.

(3) Madde kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ve tam olarak ödenmesi maddeden yararlanma hakkının devamı için zorunlu olduğundan, mükelleflerin Ocak/2018 ve Mart/2018 taksitlerini süresinde ve tam olarak ödemeleri gerekmektedir.

(4) Maddenin üçüncü fıkrasında, taksitler için yapılan ödemelerde her bir taksite yönelik 5 Türk Lirasına kadar eksik ödemeler ihlal sebebi olarak sayılmamıştır. Ayrıca, taksit tutarının %10’u, 5 Türk Lirasının altında ise yüzde %10 tutarına isabet eden tutar kadar eksik ödeme de ihlal sebebi sayılmayacaktır. Bu tutarları aşan eksik ödemelerin ihlal sebebi olarak değerlendirileceği tabiidir.

Örnek 4: Adilcevaz Malmüdürlüğü mükellefi olan Bay (D)’nin Mayıs/2018 dönemine ilişkin madde kapsamındaki taksit tutarı 2.000,00 TL olmasına rağmen bu döneme ilişkin 1.995,00 TL ödeme yapılmıştır. Eksik ödenen tutar 5,00 TL’yi aşmadığından madde hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacaktır. Diğer taraftan, taksit tutarının %10’u olan (2.000,00 x %10=) 200,00 TL ise 5,00 TL’den fazla olduğundan tutarın oranla mukayese edilmesine gerek olmadığı tabiidir.

6736 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin 19 uncu fıkrası kapsamındaki mükelleflerin durumu

MADDE 7 – (1) Maddenin dördüncü fıkrasında, “6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası kapsamında mücbir sebep hâlini sonlandıran ve anılan fıkrada öngörülen sürede beyanname ve bildirimlerini veren mükellefler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez. Anılan fıkra hükümlerine göre mücbir sebep hâlini sonlandırdığı hâlde beyanname ve bildirimlerini vermemiş olan mükellefler de bu maddede öngörülen süre içinde beyanname ve bildirimlerini vermeleri durumunda bu madde hükümlerinden yararlanırlar.” hükmü yer almaktadır.

(2) 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 19 uncu fıkrası kapsamında mücbir sebep hâlini sonlandıran ve anılan fıkrada öngörülen sürede beyanname ve bildirimlerini veren mükellefler hakkında da herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın ve 6736 sayılı Kanun kapsamında ödeme yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın 7020 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükümleri uygulanacaktır.

Ayrıca bu maddenin yürürlüğe girdiği 27/5/2017 tarihinden önce tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmeyeceğinden, daha önce yapılmış ödemeler sonrası kalan tutarın madde hükmüne göre taksitlendirileceği tabiidir.

Örnek 5: Van Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi (E) Limited Şirketi, 25 Kasım 2016 tarihinden önce 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 19 uncu fıkrası kapsamında dilekçe vermek suretiyle mücbir sebep hâlini sonlandırmış, aynı tarihe kadar mücbir sebep süresi içinde verilmeyen beyanname ve bildirimlerini vererek tahakkuk eden vergileri yirmi dört eşit taksitte ödenecek şekilde yapılandırmıştır. 30 Kasım 2016 tarihinde ilk taksiti ödeyen mükellefin kalan borcu, 7020 sayılı Kanunun beşinci maddesi kapsamında ilk taksit 2018 yılı Ocak ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde otuz eşit taksite bölünecektir.

(3) Diğer taraftan, 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 19 uncu fıkrası hükmüne göre mücbir sebep hâlini sonlandırdığı hâlde beyanname ve bildirimlerini vermemiş olan mükellefler de, 31/8/2017 tarihine kadar beyanname ve bildirimlerini vermeleri durumunda bu madde hükümlerinden yararlanacaklardır.

Örnek 6: Patnos Malmüdürlüğü mükellefi (F) Anonim Şirketi, 25 Kasım 2016 tarihinden önce 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 19 uncu fıkrası kapsamında dilekçe vermek suretiyle mücbir sebep hâlini sonlandırmış, ancak mücbir sebep süresi içinde verilmeyen beyanname ve bildirimlerini 6736 sayılı Kanunda öngörülen sürede vermemiştir. Söz konusu mükellef 7020 sayılı Kanun kapsamında 31/8/2017 tarihine kadar bu beyanname ve bildirimleri vermesi durumunda Kanun hükümlerinden yararlanacak ve tahakkuk eden vergileri ilk taksit 2018 yılı Ocak ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde otuz eşit taksite bölünecektir.

(4) 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 19 uncu fıkrasında yer verilen “Bu Kanunda öngörülen başvuru süresinin son günü bu alacaklar için vade tarihi kabul edilir.” hükmü gereği, söz konusu fıkra kapsamında mücbir sebep hâlini sonlandırdığı hâlde beyanname ve bildirimlerini vermemiş olan mükelleflerin,31/8/2017 tarihine kadar da beyanname ve bildirimlerini vermemeleri halinde yapılacak cezalı tarhiyat işlemlerinde bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk edecek vergilerin normal vade tarihi 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 19 uncu fıkrasındaki başvuru süresinin son günü olan 25 Kasım 2016 tarihi kabul edilecektir.

Örnek 7: Van Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi Bay (G), 25 Kasım 2016 tarihinden önce 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 19 uncu fıkrası kapsamında dilekçe vermek suretiyle mücbir sebep hâlini sonlandırmış, ancak mücbir sebep süresi içinde verilmeyen beyanname ve bildirimlerini 7020 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 27/5/2017 tarihine kadar vermemiştir. Söz konusu mükellefin 31/8/2017 tarihine kadar da bu beyanname ve bildirimleri vermemesi durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde gerekli takdire/incelemeye sevk işlemleri gerçekleştirilecektir. Bu durumda yapılacak tarhiyatlarla ilgili olarak gecikme faizinin hesabında, 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin on dokuzuncu fıkrasındaki hüküm dikkate alınarak, normal vade tarihi olarak 25 Kasım 2016 tarihi esas alınacaktır.

Diğer hususlar

MADDE 8 – (1) Bakanlığımızca ilan edilen mücbir sebep hâli 31/5/2017 tarihinde sona erdiğinden, mükellefler tarafından 1/6/2017 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin kanuni sürelerinde verileceği ve ödemelerinin de kanuni sürelerinde yapılacağı tabiidir.

Örnek 8: Gevaş Malmüdürlüğü mükellefi olan Bayan (H) tarafından Mayıs/2017 vergilendirme dönemine ilişkin verilmesi gereken muhtasar beyannamenin, kanuni süresinde (23/6/2017 tarihine kadar) verilmesi, tahakkuk eden verginin ise kanuni süresinde (28/6/2017 tarihine kadar) ödenmesi gerekmektedir.

(2) Maddenin ikinci fıkrasında verilme ve ödeme süreleri belirlenen beyanname ve bildirimlerden, mücbir sebep döneminde veya sonrasında verilmiş olanların tekrar verilmeyeceği, verilmiş olmakla birlikte yapılmayan ödemelerin ise maddede belirlenen sürelerde yapılacağı tabiidir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.