bilgi@burhaneray.com +90 212 644 02 01

 Karar Sayısı : 2016/9153

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 6/9/2016 tarihli ve 93722 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 7/9/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

(8.9.2016 tarih ve 29825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

 

Madde 1- 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 1. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir,

“Geçici Madde 2– (1) Bu Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların, 31.3.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oram uygulanır.”

Madde 2- 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 

(1) SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi

Tutarı

(TL)

Birimi

2710.11.45.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)

Kurşunsuz benzin 95 oktan

2,3765

Litre

 

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi

Tutarı

(TL)

Birimi

2710.11.45,00.12

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)

Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan

2,3765

Litre

2710.11.45.00.19

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)

Diğerleri

2,3765

Litre

2710.11.49.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan

2,4985

Litre

2710.11.49.00.19

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Diğerleri

2,4985

Litre

2710.19.41.00.11

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçmeyenler)

Motorin

1,7945

Litre

2710.19.41.00.13

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçmeyenler)

Kırsal Motorin

1,7945

Litre

2710.19.41.00.29

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçmeyenler)

Diğerleri

1,7945

Litre

2710.19.45.00.12

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)

Kırsal Motorin

1,7245

Litre

2710.19.45.00.13

(Ağırlık itibariyle kükürt oram % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)

Deniz motorini (DMX)

1,7245

Litre

2710.19.45.00.14

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)

Deniz motorini (DMA)

1.7245

Litre

2710.19.45.00.15

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)

Deniz motorini (DMB)

1,7245

Litre

2710.19.45.00.16

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)

Deniz motorini (DMC)

1,7245

Litre

2710.19.45.00.29

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)

Diğerleri

1,7245

Litre

2710.19.49.00.13

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)

Deniz motorini (DMX)

1,7245

Litre

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL)

Birimi

2710.19.49.00.14

(Ağırlık itibariyle kükürt oram % 0,2’yi geçenler)

Deniz motorini (DMA)

1,7245

Litre

2710.19.49.00.15

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)

Deniz motorini (DMB)

1,7245

Litre

2710.19.49.00.16

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)

Deniz motorini (DMC)

1,7245

Litre

2710.19.49.00.18

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)

Diğerleri

1,7245

Litre

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz)

1,7780

Kilogram

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal ismi

Vergi Tutarı

(TL)

Birimi

2707.10.00.00.00

Benzol (Benzen)

2,4985

Kilogram

2707.20.00.00.00

Toluol (Toluen)

2,4985

Kilogram

2707.30.00.00.00

Ksilol (Ksilen)

2,4985

Kilogram

2707.50.00.00.11

Solvent nafta (Çözücü nafta)

2,4985

Kilogram

2707.50.00.00.19

Diğerleri

2,4985

Kilogram

2707.99.19.00.00

Diğerleri

2,4985

Kilogram

2707.99.20.00.00

Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri;Antrasen

2,4985

Kilogram

2709.00.10.00.00

Tabii gazın kondanseleri

2,4985

Kilogram

2710.12.21.00.00

White spirit

2,4985

Kilogram

2710.12.25.00.00

Diğerleri

2,4985

Kilogram

2710.12.90.00.11

Diğer solventler (Çözücüler)

2,4985

Kilogram

2710.12.90.00.19

Diğerleri

2,4985

Kilogram

2710.19.29.00.00

Diğerleri

2,4985

Kilogram

2710.20.90.00.00.

Diğer yağlar

[Yalnız;

-2710.12.90.00.11,2710.12.90.00.19 ve

2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı

malların biodizel ihtiva edenleri,

 

-2710.19.81,2710.19.83,2710.19.85,2710.19.87, 2710.19.91,2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]

 

 

 

2,4985

 

 

 

1,5007

 

 

 

Kilogram

 

 

 

Kilogram

         

 

G.T.İ.P. NO

Mal ismi

Vergi Tutarı

(TL)

Birimi

2901.10.00.90.11

Hekzan

2,4985

Kilogram

2901.10.00.90.12

Heptan

2,4985

Kilogram

2901.10.00.90.13

Pentan

2,4985

Kilogram

2901.10.00.90.19

Diğer doymuş asildik hidrokarbonlar

2,4985

Kilogram

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

2,4985

Kilogram

2902.30.00.00.00

Tohıen (Toluol)

2,4985

Kilogram

2902.60.00.00.00

Etil benzen

2,4985

Kilogram

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

2,4985

Kilogram

38.11

Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dâhil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

2,4985

Kilogram

3814.00

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

0,9390

Kilogram

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

0,9390

Kilogram

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağlan; diğer yağlar)

1,5007

Kilogram

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağlan; diğer yağlar)

1,5007

Kilogram

2710.19.81.00.00

Motor yağlan, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

Kilogram

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar (Yağlama yağlan; diğer yağlar)

1,5007

Kilogram

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafın (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

Kilogram

2710.19.87.00.00

Dişli yağlan ve redüktör yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

Kilogram

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

Kilogram

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

Kilogram

2710.19.99.00.25

Diğer madeni yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

Kilogram

2710.19.99.00.21

Spindle oil

1,5007

Kilogram

2710.19.99.00.22

Light neutral

1,5007

Kilogram

2710.19.99.00.23

Heavy neutral

1,5007

Kilogram

2710.19.99.00.24

Bright stock

1,5007

Kilogram

         

 

G.T.İ.P. NO

Mal ismi

Vergi Tutarı

(TL)

Birimi

2710.19.99.00.98

Diğerleri

1,5007

Kilogram

2712.20

Ağırlık itibarıyla % 0,75’den az yağ içeren parafin

1,5007

Kilogram

2710.19.25.00.11

Gazyağı

1,1367

Litre

2710.19.25.00.19

Diğerleri

1,1367

Litre

3403.11.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar(Yağlama müstahzarları)

1,5007

Kilogram

3403.19.10.00.00

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler (Yağlama müstahzarları)

1,5007

Kilogram

3403.19.90.00.00

Diğerleri (Yağlama müstahzarları)

1,5007

Kilogram

3403.91.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar(Yağlama müstahzarları)

1.5007

Kilogram

3403.99.00.00.00

Diğerleri (Yağlama müstahzarları)

1,5007

Kilogram

 

Madde 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30.12.2007

26742

 

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

08.02.2008

26781

06.04.2008

26839

19.07.2008

26941

20.09.2008

27003

29.03.2009

27184

15.07.2009

27289

28.04.2011

27918

27.11.2011

28125

27.12.2011

28155

27.01.2012

28186

24.03.2012

28243

12.09.2012

28409

01.01.2013

28515

24.02.2013

28569

01.12.2013

28838

31.01.2015

29253

01.01.2016

29580

05.05.2016

29703

30.06.2016

29758