bilgi@burhaneray.com +90 212 644 02 01

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

11395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-1019

17/04/2014

Konu

:

Elektronik fatura uygulamasında kayıtlı kamu kurum ve kuruluşlarına düzenlenecek belge hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin her türlü tıbbi malzeme, cihaz ve ürünlerin ithalatı, ihracatı, yurtiçi perakende ve toptan satışı faaliyetinde bulunduğu, elektronik fatura ve elektronik defter kullanma uygulamasına tabi olan Şirketinizin, kamu hastaneleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarına ihale ile satış yaptığı söz konusu satışlar için fatura düzenlediği, Şirketinizin e-fatura düzenleme zorunluluğunun başladığı tarihte, www.efatura.gov.tr adresinde ilan edilen kayıtlı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına e-fatura düzenlemek zorunda olup olmadığı ile düzenlemek zorunda olunması halinde düzenlenen faturaya ilişkin sonradan yapılan  itiraz veya iadenin gider pusulası düzenlenerek yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü bendinde Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan aynı Kanunun mükerrer 242 nci maddesi ile Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

            Konuya ilişkin olarak yayımlanan 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ‘3. Genel Olarak e-Fatura’ başlıklı bölümünde; ‘… Bu Tebliğde düzenlenen e-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

            Mal veya hizmet satışı dolayısıyla fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler, genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenleyebilecekleri gibi bu Tebliğde yer alan şartlar çerçevesinde e-Fatura da düzenleyebilirler. Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir. Müşterinin talep etmesi durumunda ise genel hükümler çerçevesinde sadece kağıt fatura verilmesi zorunludur.’ 

            ‘5. e-Fatura Düzenlenmesi ve İletilmesi’ başlıklı bölümünde; ‘… Mükellefler e-Fatura düzenlerken, bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak zorundadır.’

            421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ‘3.Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu’ başlıklı bölümünün ‘3.1.Kapsama Giren Mükellefler’ alt başlıklı bölümünde;

            ‘3.1.1.Yukarıda yer verilen yetkilere istinaden Bakanlığımızca aşağıda sayılan mükellef gruplarına elektronik defter  tutma ve elektronik fatura uygulamasına  dahil olma zorunluluğu  getirilmiştir.

            a) 4/12/2003 tarihli  ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011  tarihi itibariyle asgari  25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

            b) 6/6/2002  tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar…’

            3.1.2. Bu Tebliğ kapsamında zorunluluk getirilen mükelleflerden mal alan 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının elektronik fatura uygulamasından yararlanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.

            3.1.3. Bu Tebliğ veya 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifaları için elektronik fatura düzenlemeleri zorunludur.

            3.1.4. Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan kayıtlı kullanıcıların güncel listesi www.efatura.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

            3.1.5. Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan mükellefler fatura düzenlemeden önce muhatabın www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olup olmadığını kontrol edecekler, kayıtlı kullanıcı ise elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı değilse kâğıt fatura düzenleyeceklerdir…’

açıklamalarına yer verilmiştir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanunu 234 üncü maddesinde ise birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulasının vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmünde olduğu belirtilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre;

Şirketinizin e-fatura düzenleme zorunluluğunun başladığı tarihten itibaren www.efatura.gov.tr adresinde ilan edilen e-fatura sistemine kayıtlı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına elektronik fatura düzenlemesi gerekmektedir.

Ayrıca katma değer vergisi ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları mal iadeleri için  Vergi Usul Kanunu 234 üncü maddesi hükmü uyarınca gider pusulası düzenlemesi  mümkün bulunmaktadır.

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.