bilgi@burhaneray.com +90 212 644 02 01

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.20.15.02-ÖKC-2011/1-201

14/07/2011

Konu

:

Ltd.nden A.Ş.ne dönüşüm yapan şirkette bulunan ökc.  

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile … sicil numarasında … Ltd. Şti ünvanı ile kayıtlı bulunan şirketiniz aktif ve pasif değerleri ile birlikte Anonim Şirkete dönüşüm yapacak olmanız nedeniyle, limited şirkette kullanmakta olduğunuz ödeme kaydedici cihazların mali belleklerinin değişip değişmeyeceği hakkında bilgi istenildiği anlaşılmıştır. 
            Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili 1996/1 Seri No.lu İç Genelgenin 2/c bölümünde;
            ‘Sermaye Şirketlerinin Kurumlar Vergisi Kanununun 36 ve 37 nci maddeleri hükümlerine göre gerçekleştirilecek birleşme ve devrinde veya Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre yapılacak nevi değişikliklerinde, devre konu varlıklar arasında yer alacak ödeme kaydedici cihazın mali hafızasının değiştirilmesi zorunlu bulunmamaktadır.
            Ancak, yukarıda sayılan, dönüşüm, değişiklik ve devir hallerinde, mükellefiyet şeklinde (gelir vergisinden, kurumlar vergisi mükellefiyetine geçiş vb.) veya mükelleflerde değişiklik olmaktadır. Bu nedenle, dönüşüm, değişiklik ve devir işlemlerinin tamamlanmasından önce ödeme kaydedici cihazın hafızasında kayıtlı bulunan mali bilgilerin, 50 Seri No.lu Genel Tebliğin A/2-a bölümünde açıklandığı şekilde vergi dairesince tespit edilmesi ve ödeme kaydedici cihazlara ait önceki levhanın iptal edilerek yeni bir levhanın çıkarılması gerekmektedir.’ denilmiştir. 
            60 Seri No.lu ödeme kaydedici cihaz Genel Tebliğinin 6/a bölümünde ise 50 Seri No.lu Genel Tebliğin  A/2-a bölümüne göre yapılacak tespit işlemleri yeniden düzenlenmiş ve söz konusu tespitlerin Tebliğe ekli (EK:2) No.lu tutanak düzenlenmek suretiyle ödeme kaydedici cihaz yetkili servislerince gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

            Buna göre, …  Ltd. Şti ünvanı ile kayıtlı bulunan şirketiniz aktif ve pasif değerleri ile birlikte Anonim Şirkete dönüşüm  işleminde Ltd. Şti.’ye ait olup devre konu varlıklar arasında yer alacak ödeme kaydedici cihazın mali hafızasının değiştirilmesine gerek bulunmamaktadır.

            Ancak dönüşüm, değişiklik ve devir işlemlerinin tamamlanmasından önce ödeme kaydedici cihazın hafızasında kayıtlı bulunan mali bilgilerin, 60 Seri No.lu Genel Tebliğin 6/a bölümünde açıklandığı şekilde ilgili ödeme kaydedici cihaz yetkili servislerine tespit ettirilmesi ve vergi dairesine müracaatla ödeme kaydedici cihazlara ait önceki levhanın iptal ettirilerek yeni levha çıkarttırılması gerekmektedir.
             Bilgilerinize rica ederim.  


(*)     Bu özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.