bilgi@burhaneray.com +90 212 644 02 01

Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih  : 04.09.2014

Sayı    : 57062627-GVK.46-25

GVK Md. 46

BASİT USULDE MÜKELLEFİYETTEN GERÇEK USULE GEÇTİKTEN SONRA TEKRAR BASİT USULE DÖNÜŞ

Gerçek usulden basit usule geçmek için gerçek usulden basit usule geçmeye ilişkin şartları topluca gerçekleştirme gereğinin yanı sıra,  Ocak ayının başından otuzbirinci günü akşamı mesai bitimine kadar vergi dairesine müracaat edilmesi gerektiği hk.

Özelge talep formunda, oto tamirciliği faaliyetinden dolayı 20.05.2003 tarihinden itibaren Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğünün basit usulde  mükellefi olduğunuzu,  2011 yılı içinde çeşitli tarihlerde 6 adet araç alıp satmanız nedeniyle anılan vergi dairesince 03.03.2011 tarihinden itibaren gerçek usulde mükellefiyet tesisinizin  yapıldığını, 20.11.2011 tarihinden sonra oto alım satımı ve komisyonculuk faaliyetini yapmadığınızı, kendi işyerinizde sadece oto tamiri işi yaptığınızı belirterek, oto alım satımı ve komisyonculuk faaliyetinin terk edilmesi nedeniyle basit usulde vergilendirilmeye devam edip edemeyeceğiniz hususunda  görüş talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanunu’nda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanun’un 46. maddesinde; “47 ve 48. maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur.

(6322 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle değişen fıkra; Yürürlük 15.06.2012) Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit usulün şartlarını haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, 47. maddede yazılı şartları taşıyanlardan arka arkaya iki hesap döneminin iş hacmi 48. maddede yazılı hadlerden düşük olanlar, yazılı talepleri üzerine bu şartın gerçekleşmesini takip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçebilirler. İşin eş ve çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında devirden önceki süreler de dikkate alınır. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilenler hiçbir suretle basit usulde vergilendirilmezler.

(6322 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle eklenen fıkra; Yürürlük: 15.06.2012) Gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk eden mükellefler ile basit usulün şartlarını kaybedenlerden gerçek usulde vergilendirilmeye başlamadan önce işini terk eden mükellefler, terk tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönemezler. Bu hüküm, işin eş veya çocuklara devri halinde de uygulanır.

…” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanun’un 51. maddesinde ise basit usulde vergilendirmeden faydalanamayacak olanlar bentler halinde sayılmış olup, maddenin (8) numaralı bendinde, tavassut işi yapanların (dayı başları hariç) basit usulde mükellef olamayacağı belirtilmiştir.

Buna göre, oto tamirciliği faaliyetinden dolayı basit usulde mükellef bulunmakta iken  yapılan yoklama sonucunda, 03.03.2011-10.11.2011 tarihleri arasında oto komisyonculuğu faaliyetinde bulunduğunuz tespit edildiğinden 03.03.2011 tarihinden itibaren 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 51. maddesinin (8) numaralı bendi gereğince anılan vergi dairesince mükellefiyetinizin gerçek usulde tesis edilmesinde mevzuata aykırı bir durum bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 6322 sayılı Kanun’un 13. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 81. madde hükmüne göre, gerçek usulden basit usule geçmeye ilişkin şartların tespitine ve iki yıllık sürenin hesabına 01.01.2012 tarihinden itibaren başlanacağı açıklaması yapılmıştır.

Konu ile ilgili açıklamalar, 27.07.2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 283 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 18.12.2013 tarihli ve 93 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde yapılmıştır.

Buna göre, oto alım satımı ve komisyonculuk faaliyetinizi 01.01.2012 tarihinden önce (10.11.2011 tarihinde)  terk etmiş olmanız ve gerçek usulden basit usule geçmeye ilişkin şartları topluca gerçekleştirmeniz  halinde 01.01.2012 tarihinden iki yıl sonra diğer bir ifadeyle 01.01.2014 tarihinden itibaren basit usulden yararlanmanız mümkün bulunmakla birlikte (2014) Ocak ayının başından otuzbirinci günü akşamına kadar bağlı bulunduğunuz vergi dairesine yazılı olarak başvurmadığınız anlaşılmış olduğundan 01.01.2014 tarihi itibariyle basit usule dönmeniz mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, Gelir Vergisi Kanunu’nun 47 ve 48. maddelerinde yazılı şartları taşıyor olmanız ve 2015 yılının Ocak ayının başından otuzbirinci günü akşamı mesai bitimine kadar vergi dairenize müracaat etmeniz halinde ise 2015 yılından itibaren basit usulde vergilendirilmeniz mümkün bulunmaktadır.