bilgi@burhaneray.com +90 212 644 02 01

Yurt dışından yazılım programı ithalinin KV ve KDV karşısındaki durumu hk.

Tarih 21/07/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-1063
Kapsam
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-1063

21/07/2011

Konu

:

Yurt dışından yazılım programı ithalinin KV ve KDV karşısındaki durumu

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Romanya’da mukim firmadan satın alarak Türkiye’de dağıtımını yapacağınız anti virüs yazılımlarının, internet üzerinden ithali işleminin kurumlar vergisi ve katma değer vergisi (KDV) karşısındaki durumu hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

            21/6/2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun dar mükellefiyette vergi kesintisinin düzenlendiği 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, dar mükellefiyete tabi kurumların serbest meslek kazançları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenlertarafından % 15 oranında vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır.

             Söz konusu maddenin 2 nci fıkrasında da, ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret ünvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişilerce % 15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

            Maddenin 8 inci fıkrası ile Bakanlar Kuruluna bu maddede belirtilen vergi kesintisi oranlarını, gelir unsurları veya faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı belirleme, sıfıra kadar indirme ve belirtilen oranın iki katına kadar artırma konusunda yetki verilmiştir.

            Bu yetkiye istinaden yayımlanan 12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kesinti oranı petrol arama faaliyeti dolayısıyla sağlanacak serbest meslek kazançlarından % 5, diğer serbest meslek kazançlarından % 20, ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, işletme, ticaret ünvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden de % 20 olarak belirlenmiştir

            Öte yandan; Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’ 1/1/1989 tarihinden itibaren uygulanmakta olup, Anlaşmanın ‘Gayrimaddi Hak Bedelleri’ne ilişkin 12 nci maddesinin 1, 2 ve 3 üncü fıkraları aşağıdaki gibidir:

            ‘1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen gayrimaddi hak bedelleri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

            2. Bununla beraber, gayrimaddi hak bedelleri elde edildikleri Akit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak kendisine ödemede bulunulan kişi gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı ise bu şekilde alınacak vergi, gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi tutarının yüzde 10′ unu aşmayacaktır.

            3. Bu maddede kullanılan ‘gayrimaddi hak bedelleri’ terimi, sinema filmleri, radyo televizyon yayınlarında kullanılan filmler ve bantlar dahil olmak üzere, edebi, artistik, bilimsel her nevi telif hakkının veya her nevi patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin veya sınai, ticari, bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikiminin kullanma imtiyazı, kullanma hakkı veya satışı ile sınai, ticari, bilimsel teçhizatın kullanma imtiyazı veya kullanma karşılığında ödenen her türlü bedelleri kapsar.’

            Buna göre, Romanya’da yerleşik bir şirketten satın alınan bilgisayar yazılımı karşılığında Türkiye mukimi şirket tarafından yapılan ödemelerin, 3 üncü fıkra kapsamında gayrimaddi hak bedeli olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, bu çerçevede yapılan gayrimaddi hak bedeli ödemelerinden, 2 nci fıkra hükmüne göre Romanya şirketinin gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı olması şartıyla %10 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.

            Diğer taraftan, 1 inci fıkraya göre Romanya Devletinin de bu bedeller üzerinden vergi alması durumunda ortaya çıkacak çifte vergilendirme, Anlaşmanın ‘Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi’ne ilişkin 24 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile önlenecek olup, gayrimaddi hak bedeli için Türkiye’de ödenen vergi Romanya’da ödenecek vergiden mahsup edilecektir.  Ancak, mahsup edilebilecek bu verginin miktarı, Romanya’da mahsuptan önce hesaplanan vergi miktarını aşamayacaktır.

            Romanya mukimlerinin Türkiye’de elde ettikleri kazanç veya iratların ilgili Anlaşma çerçevesinde vergiye tabi tutulabilmesi için Romanya yetkili makamlarından mukimlik belgesi almaları ve bu belgenin aslı ile noter veya bu ülkedeki Türk konsolosluklarınca tasdikli Türkçe tercümesinin bir örneğini ilgili vergi dairesine veya kendilerine yapılan ödeme üzerinden vergi sorumlularınca vergi tevkifatı yapılması durumunda isevergi sorumlularına ibraz etmeleri gerekmektedir.

            Vergi sorumluları teslim aldıkları söz konusu mukimlik belgelerini gerektiğinde yetkili makamlara ibraz etmek üzere muhafaza edeceklerdir. Mukimlik belgesinin ibraz edilememesi durumunda ise ilgili Anlaşma hükümleri yerine iç mevzuat hükümlerimiz uygulanacaktır.

            KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

            3065 sayılı KDV Kanununun;

            -1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV’ye tabi olduğu,

            -8/1-b maddesinde, ithalatta mal ve hizmet ithal edenlerin verginin mükellefi olduğu,

            -9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı’nın vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

            hüküm altına alınmıştır.

            Diğer taraftan, 15 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin ‘Yurt Dışından Sağlanan Hizmetler’ başlıklı (C) bölümünde; ‘KDV Kanununun 1 inci maddesine göre, işlemler Türkiye’de yapıldıkları takdirde vergiye tabi tutulabilecektir. Aynı Kanunun 6/b maddesine göre, Türkiye’de yapılan veya faydalanılan hizmetler Türkiye’de ifa edilmiş sayılacaktır. Yurt dışındaki firmalara yaptırılan hizmetlerden bu kapsama girenlerin vergiye tabi olacağı açıktır. Bu gibi hizmet ifalarında mükellef esas olarak yurt dışındaki firma olmakla birlikte, firmanın Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkez ve iş merkezi bulunmaması halinde vergi, sözü edilen Kanunun 9 uncu maddesi gereğince hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından bağlı bulunulan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.’ açıklamasına yer verilmiştir.

            Buna göre, Şirketinizce Romanya’da mukim firmadan satın alınan anti virüs yazılımının ithali genel oranda (% 18) KDV ye tabi olup, hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamının Şirketiniz tarafından tevkif edilerek sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Bu şekilde ödenen KDV, aynı döneme ilişkin 1 No.lu KDV beyannamesinde genel hükümlere göre indirim konusu yapılabilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.