bilgi@burhaneray.com +90 212 644 02 01

1.Uluslararası kuruluşlar için KDV ve ÖTV istisnası:

6637 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunun Geçici 26’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında değişiklik yapılmış ve bahsi geçen maddeye bir fıkra eklenmiştir. 6637 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi ile de KDV’deki düzenlemeye paralel olarak Özel Tüketim Vergisi Kanunun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasına yeni bir hüküm eklenmiştir.

Bu değişikliklerle uluslararası kuruluşlar ve bunların mensuplarının yararlanacağı KDV ve ÖTV istisnalarının kapsamı genişletilmektedir. Buna göre ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar ve söz konusu kuruluşların T.C. vatandaşı olmayan yönetici kadrolarındaki mensupları maddelerde düzenlenen KDV ve ÖTV istisnalarından yararlanabileceklerdir.

2.Elektronik Tebligatın Yapılma Zamanı:

6637 sayılı Kanun’un 5’nci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmiştir. Buna göre, elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacaktır.

3.Elektronik Yoklama:

6637 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesi ile 213 sayılı Kanuna 132’nci maddeden sonra gelmek üzere 132/A maddesi eklenmiştir.

Buna göre, yoklama neticeleri, yoklama yerinde yoklama fişiyle aynı mahiyette olan elektronik ortamda tanzim olunan yoklama fişi ile de kayıt altına alınabilecektir. Bu fiş yoklama yapılan kişi veya yetkilisi tarafından elektronik imza araçlarıyla imzalanacaktır. Elektronik imza araçlarının kullanılmaması durumunda ise şekil ve içeriği Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek ve elektronik yoklamayı temsil eden benzersiz bir kodun üzerine yazıldığı bir form da imzalanacaktır.

Öte yandan, maddede elektronik yoklama uygulamasının usul ve esaslarını belirleme konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir.

4.Petrol Boru Hattı Projeleri KDV İstisnası:

6637 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanuna Geçici 34’üncü madde eklenmiştir.

 

Buna göre, 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun kapsamında bulunan milletlerarası andlaşma hükümleri çerçevesinde katma değer vergisinden istisna edilmiş olan transit petrol boru hattı projelerinin inşa ve modernizasyonunu gerçekleştirenlere 1/1/2014 tarihinden itibaren yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinden müstesnadır.

 

Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, 32’nci madde hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.

 

6637 sayılı Kanunla getirilen ve yukarıda yer verilen vergisel düzenlemeler Kanun’un Resmi Gazetede yayımlandığı 7 Nisan 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.