bilgi@burhaneray.com +90 212 644 02 01

 

 

Beyanname Türü

Verilme Süresi

Son Ödeme Günü

Yıllık Kurumlar Vergisi

Nisan ayının son günü

Nisan ayının son günü

 

 

 

Yıllık Gelir Vergisi

Mart ayının son günü

Mart ayının son günü

 

 

 

Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usul)

Şubat ayının son günü

Şubat ayının son günü

 

 

 

Geçici Vergi

(3 aylık dönemi izleyen 2 nci ayın 17 nci günü akşamı)

(3 aylık dönemi izleyen 2 nci ayın 17 nci günü akşamı)

1.Dönem  17 Mayıs

1.Dönem  17 Mayıs

2.Dönem  17 Ağustos

2.Dönem  17 Ağustos

3.Dönem  17 Kasım

3.Dönem  17 Kasım

4.Dönem  17 Şubat

4.Dönem  17 Şubat

 

 

 

Katma Değer Vergisi

İzleyen ayın 26’sı

Beyanname verilen ayın 26’sı

 

 

 

Aylık Muhtasar

İzleyen ayın 26’sı

Beyanname verilen ayın 26’sı

 

 

 

Üç Aylık Muhtasar

3 aylık dönemi izleyen ayın 26 ncı günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verilen ayın 26’sı

1. Dönem 26 Nisan,

2. Dönem  26 Temmuz,

3. Dönem 26 Ekim,

4. Dönem 26 Ocak

 

 

 

GVK Geçici 67 nci maddeye göre verilecek beyanname

İzleyen ayın 26’sı

Beyanname verilen ayın 26’sı

 

 

 

KV Kanunu 15 ve 30 uncu maddeler ile ilgili muhtasar

İzleyen ayın 26’sı

Beyanname verilen ayın 26’sı

 

 

 

Damga Vergisi

İzleyen ayın 26’sı

Beyanname verilen ayın 26’sı

 

 

 

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi (BSMV)

İzleyen ayın 15’i

Beyanname verme süresi içinde

 

 

 

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

I Sayılı Listedeki Mallar: İlk 15 gün için aynı ayın 25'i ikinci 15 gün için ertesi ayın 10'u

Beyanname verme süresi içinde ödenir

II. Sayılı Listedeki kayıt ve tescile tabi olmayan mallar ile III ve IV sayılı listedeki malların teslimini izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar 

II. Sayılı Listedeki kayıt ve tescile tabi mallar için işlemlerin tamamlanmasından önce beyanname verilir.          

 

 

 

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi

Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;

Tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir.

-Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 4 ay içinde, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 6 ay içinde,

-Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 6 ay içinde, ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halinde 4 ay içinde, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 8 ay içinde,

-Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen 1 ay içinde, verilir.

İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;

-Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde verilir.

 

 

 

Emlak Vergisi

Beyanname verme yükümlülüğü yoktur.

1. Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında,

Ancak, vergi değerini tadil eden durumların bulunması halinde (mükellefin değişmesi, arsa ve arazinin ifraz ve taksimi vs.) değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılı içerisinde, değişiklik bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulmuş ise olayın vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içinde emlakın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye bildirimde bulunulması gerekir.

2. Taksit Kasım ayı içinde ödenir.

 

 

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılır.

1.Taksit Ocak ayı sonuna kadar,

2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.

 

 

 

İlan ve Reklam Vergisi

Beyanname;

İlan ve reklam vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Ancak, belediye meclisleri yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler.

-İlan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan ve reklam işi yapılmadan önce mükellef tarafından,

-İlan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak yapanlar tarafından yapılması halinde ise ilan ve reklam işini yapanlarca ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar, ilgili belediyeye verilir.

 

 

 

Çevre Temizlik Vergisi

İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır.

1.Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında,          2.Taksit Kasım ayı içinde, ödenir

İlk kez mükellefiyet tesisi durumunda 30 gün içinde ilgili belediyeye bildirim verilir.

İlk kez mükellefiyet tesisi durumunda verginin ödeme süresi mükellefiyetin tesis edildiği tarih itibarıyla farklılık arz etmektedir.