bilgi@burhaneray.com +90 212 644 02 01

Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları (2021)

 

MADDE NO

KONUSU

2021 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

3.600

 

3-İlanın;

 

- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

3.600-360.000

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

360.000 ve üzeri

MÜKERRER MADDE 115

Tahakkuktan vazgeçme

43

MADDE 153/A

Teminat tutan

150.000

MADDE 177

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1-Yıllık;

 

- Alış tutarı

300.000

- Satış tutarı

420.000

2- Yıllık gayrisafı iş hasılatı

150.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

300.000

MADDE 232

Fatura kullanma mecburiyeti

1.500

MADDE 252

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

4,30

MADDE 313

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

1.500

MADDE 343

En az ceza haddi

 

 

- Damga vergisinde

19

- Diğer vergilerde

38

MADDE 352

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

 

 

I inci derece usulsüzlükler

240

1- Sermaye şirketleri

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

140

3- İkinci sınıf tüccarlar

70

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

32

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

19

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

9

II nci derece usulsüzlükler

130

1- Sermaye şirketleri

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

70

3 - İkinci sınıf tüccarlar

32

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

19

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

9

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

5

 

 

 

 

 

 

MADDE NO

KONUSU

2021 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 353

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması

380

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

190.000

 

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması

380

- Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

19.000

- Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

190.000

 

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

380

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

9.000

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

450

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

1.400

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

280.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.900

 

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

1.400

MADDE 355

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

3,10

MÜKERRER

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza

 

MADDE 355

 

86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

2.500

 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

1.300

 

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

650

 

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.500

 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

760

 

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

390

 

- Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri fınans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.900.000

MADDE 370

İzaha davet

 

 

- Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı

109.000

 

 

Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları (2021)

 

MADDE NO

KONUSU

2020 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

3.300

 

3-İlanın;

 

- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

3.300-330.000

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

330.000 ve üzeri

MÜKERRER MADDE 115

Tahakkuktan vazgeçme

40

MADDE 153/A

Teminat tutan

140.000

MADDE 177

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1-Yıllık;

 

- Alış tutarı

280.000

- Satış tutarı

390.000

2- Yıllık gayrisafı iş hasılatı

140.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

280.000

MADDE 232

Fatura kullanma mecburiyeti

1.400

MADDE 252

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

4

MADDE 313

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

1.400

MADDE 343

En az ceza haddi

 

 

- Damga vergisinde

18

- Diğer vergilerde

35

MADDE 352

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

 

 

I inci derece usulsüzlükler

220

1- Sermaye şirketleri

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

130

3- İkinci sınıf tüccarlar

67

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

30

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

18

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

8,5

II nci derece usulsüzlükler

120

1- Sermaye şirketleri

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

67

3 - İkinci sınıf tüccarlar

30

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

18

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

8,5

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

4,7

 

 

 

 

 

 

MADDE NO

KONUSU

2020 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 353

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması

350

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

180.000

 

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması

350

- Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

18.000

- Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

180.000

 

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

350

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

8.500

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

420

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

1.300

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

260.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.800

 

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

1.300

MADDE 355

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

2,90

MÜKERRER

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza

 

MADDE 355

 

86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

2.300

 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

1.200

 

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

600

 

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.400

 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

700

 

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

360

 

- Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri fınans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.800.000